Gradovi, općine i županije, doprinesite istraživanju o savjetima mladih!

13_12_2022 / 17:47h
Gradovi, općine i županije, doprinesite istraživanju o savjetima mladih!

Želimo dobiti uvid u iskustva, stanje i potrebe predstavnika i predstavnica jedinica lokalne i regionalne samouprave u radu sa savjetima mladih.

Predstavnike i predstavnice jedinica lokalne i regionalne samouprave pozivamo na sudjelovanje u istraživanju stanja i njihovih potreba u radu sa savjetima mladih. 

Prema Godišnjem izvješću Središnjeg ureda za demografiju i mlade o praćenju  provedbe Zakona o savjetima mladih u 2019. godini samo je 17% JLRS-ova u Hrvatskoj imalo aktivan savjet mladih. 

Cilj istraživanja je prikupiti informacije koje će poslužiti za izradu prijedloga i smjernica  za osiguravanje kvalitetnog rada savjeta mladih i participacije mladih u donošenju  odluka. 

Ispunjavanje traje desetak minuta, upitnik je anoniman i odgovori na pitanja koriste se  isključivo u istraživačke svrhe, kao grupni rezultati. Upitnik mogu ispuniti čelnici ili  čelnice jedinice lokalne i regionalne samouprave, službenici i službenice zaduženi za  rad sa savjetom mladih, kao i ostale osobe zaposlene u upravi koje s njim surađuju. 

Upitnik se nalazi na poveznici.

Projekt "Savjeti mladih - kako dalje?" podržan je kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.