Na snazi je izmijenjeni Zakon o savjetima mladih

30_07_2023 / 15:41h
Na snazi je izmijenjeni Zakon o savjetima mladih

Brojne su novine.

Hrvatski sabor je 14. srpnja 2023. usvojio Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih. Izmjenama i dopunama Zakona želi se unaprijediti savjetovanje s mladima u donošenju odluka na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.

Brojne su novine pa je tako u svrhu pojednostavljivanja osnivanja uklonjen institut zamjenika člana savjeta mladih i smanjen je najmanji broj članova potrebnih za osnivanje savjeta mladih. Smanjio se i broj mladih koji čine neformalnu skupinu koja može biti predlagatelj kandidature za člana savjeta mladih.

Izmjenama je definiran i Savjet mladih Republike Hrvatske kao koordinativno tijelo savjeta mladih u Republici Hrvatskoj koje usklađuje rad svih savjeta mladih, prati i promiče interese mladih na nacionalnoj razini te upravlja aktivnostima u međunarodnoj suradnji, u suradnji sa tijelom državne uprave nadležnim za mlade.

Savjeti mladih koji su osnovani sukladno prethodnoj verziji Zakona o savjetima mladih nastavljaju s radom do isteka mandata svojih članova sukladno odredbama prethodne verzije Zakona. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje nisu osnovale savjete mladih dužne su ih osnovati u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih.