Održan je sastanak sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade

24_02_2023 / 18:45h
Održan je sastanak sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade

Tema sastanka bilo je uključivanje mladih u procese donošenja odluka, odnosno aktualne izmjene i dopune Zakona o savjetima mladih te preliminarni rezultati istraživanja o savjetima mladih.

Predstavnice Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade te predstavnici i predstavnice udruga koje provode projekt "Savjeti mladih - kako dalje?" održali su online sastanak. Tema sastanka bilo je uključivanje mladih u procese donošenja odluka, odnosno aktualne izmjene i dopune Zakona o savjetima mladih te preliminarni rezultati istraživanja o savjetima mladih.

Na sastanku je istaknuto da prema rezultatima istraživanja savjeti mladih često provode aktivnosti koje ne odgovaraju djelokrugu, svrsi i cilju savjeta mladih, a za što troše i znatnu količinu javnih financijskih sredstava. Analizom 169 aktivnosti iz 13 programa savjeta mladih u Republici Hrvatskoj dolazimo do podatka da se gotovo 40% od ukupnih iznosa proračuna savjeta mladih troši na aktivnosti koje ne odgovaraju djelokrugu savjeta mladih. Govorimo o iznosu od 20.024,58 eura od ukupno 53.434,32 eura kroz 9 analiziranih financijskih planova programa rada savjeta mladih. Kada se usporede ukupan broj analiziranih aktivnosti (169) s brojem aktivnosti koje su u duhu cilja i svrhe djelovanja savjeta mladih (111) ili onima koje se nedvosmisleno odnose na neku od aktivnosti propisanih kao obvezne u članku 19. Zakona o savjetima mladih (67), dolazi se do podataka koji upućuju na raskorak onoga što savjeti mladih provode, u odnosu na zakonski djelokrug njihova rada. Istovremeno, preliminarni rezultati istraživanja o potrebama predstavnika/ca JLP(R)S-ova u radu sa savjetima mladih upućuju na zaključak kako JLP(R)S-ovi imaju potrebu za podrškom u stvaranju motivirajućeg okruženja za rad savjeta mladih i/ili stjecanje vještina za bolje razumijevanje i rješavanje čimbenika koji dovode do slab(ij)e motivacije članova/ica savjeta mladih (23, 32%, N=78). Ovo su samo neke od spoznaja istraživanja proizašlog kroz anketiranje 194 predstavnika/ca JLP(R)S-ova i 200 članova/ica savjeta mladih koje je započelo na prošlogodišnjoj Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih Republike Hrvatske u Šibeniku.

Najavljeno je da će se u sljedećoj fazi projekta "Savjeti mladih - kako dalje?" osmisliti alati za praćenje provedbe Zakona te izraditi edukacijski materijal sa smjernicama i preporukama za osiguravanje kvalitetnog rada savjeta mladih i participacije mladih u donošenju odluka. Sa Središnjim državnom uredu za demografiju i mlade dogovorena je i suradnja na izradi Predloška za izradu programa rada savjeta mladih.

Projekt "Savjeti mladih - kako dalje?" podržan je kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.